Rezerwacja Online

Kup bilet

 Sprzedaż biletów rusza w listopadzie

Przy wyborze tłumaczenia symultanicznego (wykłady) należy doliczyć 50 zł. do wybranej kwoty (opłata za słuchawki)
Warsztaty prowadzone w języku angielskim, będą tłumaczone na język polski ( tłumaczenie konsekutywne)

Każdy uczestnik konferencji ma możliwość udziału w 2 warsztatach
Ilość miejsc na poszczególne warsztaty jest ograniczona, liczy się kolejność zgłoszeń (wypełnienie formularza zgłoszeniowego i opłacenie konferencji). 

 • Przedsprzedaż
 • 380 zł - cena obowiązuje do 29.02.2020
  • udział w konferencji
  • uczestnictwo w 2 warsztatach
   (wybór warsztatów przy zgłoszeniu)
  • przerwy kawowe
  • certyfikat uczestnictwa w konferencji

 • Sprzedaż - udział tylko w WYKŁADACH
 • 280 zł - cena obowiązuje do 29.02.2020
  • udział w 1 dniu konferencji – WYKŁADY
  • przerwy kawowe
  • certyfikat uczestnictwa w konferencji

 • Sprzedaż wczesna
 • 450 zł - cena obowiązuje od 01.03.2020 do 31.03.2020
  • udział w konferencji
  • uczestnictwo w  2 warsztatach
   (wybór warsztatów przy zgłoszeniu)
  • przerwy kawowe
  • certyfikat uczestnictwa w konferencji

 • Sprzedaż regularna
 • 570 zł - cena obowiązuje od 01.04.2020
  • udział w konferencji
  • uczestnictwo w 2 warsztatach
   (do wyboru przy zgłoszeniu)
  • przerwy kawowe
  • certyfikat uczestnictwa w konferencji

Regulamin

1. Postanowienia ogólne

1 Międzynarodowa Konferencja Pracy z ciałem „SAPERE”  PRZYWRÓĆ CIAŁU BEZPIECZEŃSTWO, odbędzie się w dniach 16-17 maja 2020r. w dwóch miejscach:
1 dzień – 16 maja – dzień wykładowy odbędzie się w AUDITORIUM MAXIMUM UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO w Krakowie
2 dzień – 17 maja – dzień warsztatowy odbędzie się w MUZEUM SZTUKI I TECHNIKI JAPOŃSKIEJ MANGGHA .

1.2 Organizatorem Konferencji jest Nowa Psychologia s.c. z siedzibą w Krakowie przy ul. Retoryka 17/1.

Przez następujące określenia użyte w niniejszym Regulaminie rozumie się:

 1. Organizator: Nowa Psychologia s.c. z siedzibą w Krakowie przy
  ul. Retoryka 17/1.
 2. Uczestnik: osoba dokonująca rejestracji oraz zakupu biletu na Konferencję, wysyłająca formularz zgłoszeniowy i dokonująca wpłaty na wskazane konto.
 3. Konferencja: Międzynarodowa Konferencja Pracy z ciałem ‘SAPERE”.

1.3 Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w programie i regulaminie Konferencji oraz zobowiązuje się do publikowania na stronie internetowej aktualnych informacji.

1.4  Organizator ma prawo do odwołania imprezy bez wcześniejszego uprzedzenia, z przyczyn, za które nie ponosi odpowiedzialności, zmienić datę, miejsce oraz program Konferencji z przyczyn losowych, tj. ogłoszenie żałoby narodowej, choroba, niedyspozycja lub inna pozostająca poza odpowiedzialnością
organizatorów obiektywna przyczyna uniemożliwiająca organizację Konferencji.
W takim przypadku odwołania Konferencji posiadaczowi biletu przysługują uprawnienia przewidziane przepisami prawa.

1.5  Ze względu na charakter imprezy, Organizator nie zapewnia żadnego ubezpieczenia (w tym również od następstw nieszczęśliwych wypadków). Uczestnicy mogą nabyć ubezpieczenie we własnym zakresie. Organizator Konferencji nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zdarzenia losowe, skutkujące utratą zdrowia lub życia.

1.6  Konferencja skierowana jest do psychologów, terapeutów, lekarzy, sportowców oraz osób poszukujących alternatywnych metod leczenia.

1.7  W Konferencji mogą brać udział wyłącznie osoby pełnoletnie.

1.8  Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część Zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji i obowiązują  wszystkich Uczestników.

2. Zasady udziału w Konferencji

2.1. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest:

Zgłoszenie uczestnictwa w Konferencji poprzez wypełnienie formularza, akceptację regulaminu oraz zakup biletu na stronie internetowej  www.konferencjapracyzciałem.pl.  Należność za bilet należy wpłacić na numer konta bankowego podanego w systemie rezerwacji w ciągu 3 dni od wypełnienia i wysłania formularza

Nowa Psychologia s.c. ul. Retoryka 17/1, Kraków

PKO BP S.A.
48 1020 5558 0000 8002 3230 8817
IBAN  PL 48 10 20 5558 0000 8002 3230 8817
SWIFT – BPKOPLPW

Po zaksięgowaniu środków na koncie Organizatora, zostanie przesłany imienny bilet domowy na  adres e-mail podany  w formularzu zgłoszeniowym. Bilet należy wydrukować i zabrać ze sobą na Konferencje

2.2  Organizator wystawi fakturę  tytułem dokonanej wpłaty na życzenie Uczestnika wyrażone w zgłoszeniu rezerwacyjnym  (należy zaznaczyć właściwą opcje i wpisać dane do faktury). Na życzenie Faktura zostanie wysłana na adres e-mail lub będzie przygotowana do odbioru w dniu Konferencji.
Brak wypełnienia danych do faktury będzie skutkował jej nie wystawieniem.

2.3 Każdy Uczestnik otrzyma certyfikat potwierdzający uczestnictwo w Konferencji.

 

3. Reklamacje

3.1. Uczestnik Konferencji, który dokonał rejestracji i zakupił bilet wstępu  ma prawo do rezygnacji z udziału w Konferencji bez podania przyczyny, przy czym jest zobowiązany do poinformowania o tym fakcie Organizatora Konferencji z odpowiednim wyprzedzeniem. Informację taką należy przesłać na adres e-mail:
do 30 kwietnia 2020 r.
Po tym terminie zwrot wpłaty za zakupiony bilet nie będzie przysługiwał.

3.2 Wszelkie reklamacje Uczestników Konferencji wobec Organizatora powinny być zgłaszane w formie pisemnej, listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres siedziby Organizatora.

Nowa Psychologia s.c. ul. Retoryka 17/1 , 31-108  Kraków

3.3  Reklamacje Uczestników Konferencji mogą być zgłaszane nie później niż w terminie 3 dni od dnia zakończenia Konferencji w formie pisemnej. Po upływie wyżej określonego terminu żadne reklamacje nie będą rozpatrywane.

4. Prawa i Obowiązki uczestnika

4.1 Wszystkim osobom uczestniczącym w konferencji i przebywającym na terenie Auditorium Maximum UJ oraz Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha zabrania się wnoszenia i używania przedmiotów niebezpiecznych , a także zażywania środków mogących stwarzać niebezpieczeństwo dla innych osób,  w szczególności:
a.) Napojów alkoholowych i środków odurzających oraz narkotyków;
b.) Łatwopalnych, trujących oraz promieniotwórczych środków chemicznych;
c.) Wszelkiej broni, materiałów wybuchowych i pirotechnicznych;
d.) Środków obrony osobistej jak gaz pieprzowy, paralizatory elektryczne, pałki policyjne i teleskopowe;

4.2 Uczestnicy mają obowiązek dbać o czystość i porządek w miejscach odbywania się konferencji;

4.3 Zabrania się niszczenia mienia znajdującego się w miejscach odbywania się konferencji.

4.4 Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia na terenie obiektów, w których prowadzone są wszelkie działania związane z Konferencją.

4.5 Na terenie odbywania się Konferencji obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu.

4.6 Na terenie odbywania się Konferencji nie wolno spożywać alkoholu ani innych środków odurzających. Osoby znajdujące się pod ich wpływem nie będą miały prawa wstępu na Konferencje.

4.7 Organizator ma prawo usunąć z terenu odbywania się Konferencji osoby naruszające postanowienia Regulaminu. Osobom takim nie przysługuje zwrot kosztów biletu.

4.8 Pracownicy ochrony mają prawo do sprawdzania rzeczy uczestników w celu zapobiegania niepożądanym zdarzeniom nie stosując się do postanowień Regulaminu.

4.9 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników pozostawione bez opieki.

 

5. Postanowienia końcowe 

5.1 W przypadku, gdy Konferencja nie odbędzie się z przyczyn zależnych wyłącznie od Organizatora, Organizator niezwłocznie zwróci kwoty wpłacone przez Uczestników na wskazane przez nich konta bankowe.

5.2 W przypadku, gdy Konferencja nie odbędzie się z przyczyn niezależnych od Organizatora, tzw. „siły wyższej”, Uczestnikowi nie przysługuje prawo do odszkodowania lub do zwrotu jakichkolwiek opłat  związanych z uczestnictwem w Konferencji, a także kosztów usług dodatkowych zleconych Organizatorowi  przez uczestników Konferencji.

5.3 Przebieg konferencji zostanie utrwalony przez Organizatora poprzez stworzenie zapisu audiowizualnego oraz fotograficznego. Przebieg Konferencji będzie filmowany oraz fotografowany.

5.4. Rejestracja uczestnictwa oraz udział w Konferencji jest równoznaczne z wyrażeniem przez Uczestnika zgody na wykorzystanie jego wizerunku do nagrań i zdjęć oraz wyrażeniem przez Uczestnika zgody na komercyjne ich rozpowszechnianie. Powyższe ustalenia dotyczą przypadku, gdy uczestnik zostanie sfilmowany lub sfotografowany podczas uczestnictwa w Konferencji w otoczeniu prowadzącego, oraz wtedy, gdy uczestnik dobrowolnie wyrazi zgodę na udzielenie wywiadu przed kamerą bądź na pozowanie do zdjęcia. Uczestnik wyraża zgodę na: rejestrację swojego głosu, nagrywanie swojej osoby, umieszczenie zdjęć i materiałów filmowych (w całości bądź w części) zawierających jego wizerunek zarejestrowany podczas uczestnictwa w Konferencji.

5.5 Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu uczestnictwa w Konferencji będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

5.6 Wysłanie zgłoszenia rejestracyjnego zamieszczonego na stronie internetowej Konferencji oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu, a także przestrzegania przepisów porządkowych oraz wszelkich innych ustaleń dokonanych między Uczestnikiem a Organizatorem.

5.7 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

5.8  Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. 133 z dnia 29 października 1997 r., poz. 833.) Organizator Konferencji nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Uczestników innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez Uczestnika są traktowane jako informacje poufne i służą tylko i wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem Konferencji. Konferencja ma charakter zamknięty i nie stanowi imprezy masowej w rozumieniu Ustawy z dnia 23 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. 2009 nr 62, poz. 504).

5.9  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Konferencji.

5.10 Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia zarówno na terenie obiektów, w których prowadzone są wszelkie działania związane z Konferencją, jak również w miejscach zakwaterowania.

5.11. Organizator ma prawo zmiany postanowień Regulaminu.  Zmiany wchodzą w życie w terminie 7 dni od dnia ich zamieszczenia na stronie internetowej https://www.konferencjapracyzciałem.pl

5.12. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zamieszczenia na stronie internetowej konferencji.